• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
Administrator danych:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 854
 
Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

    1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 t.j.);
    2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 t.j.);
    3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938t.j.);
    4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 t.j.);
    5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);
    6) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180);
    7) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 t.j.);
    8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 t.j.);
    9) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015r. poz. 1390 t.j.);
    10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 t.j.),
    11) art. 6 i 9 . Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
    12) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2017 t.j.),
    13) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1743).
 
Prawnie uzasadniony interes:
 
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest realizacja zadań i innych czynności do których Ośrodek Pomocy Społecznej został powołany tj. głównie do szeroko rozumianej pomocy społecznej.
 
Okres przechowywania danych osobowych:
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami tj. do czasu zakończenia sprawy, a po jej zakończeniu przez okres obowiązkowej archiwizacji.  
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieuzyskaniem świadczeń lub pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    1) Organy i instytucje administracji publicznej;
    2) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    3) podmiotom z którymi została zawarta umowa powierzenia;
    4) podmiotom lub osobom, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.


Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.