• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Usługi Opiekuńcze

 • 2017-06-27 14:00:54
 • OPS Police

Dział Usług Opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych w domu osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Usługi opiekuńcze realizowane są na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie dla każdego usługobiorcy przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak: sytuacja zdrowotna, rodzinna, warunki mieszkaniowe itp. Problematykę usług opiekuńczych reguluje:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

 • Uchwała Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi oraz Uchwała Nr XLIV/333/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za te usługi

Ogólne zasady przyznawania usług opiekuńczych

Ośrodek realizuje dla mieszkańców Gminy Police pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O wymienione usługi może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują przede wszystkim:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

 • opiekę higieniczną

 • zleconą przez lekarza pielęgnację, podawanie leków

 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości)

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • współpracę z lekarzem, pielęgniarką środowiskową i pracownikiem socjalnym

 • terapię zajęciową w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia. Świadczone są przez opiekunki ze specjalistycznym przygotowaniem oraz terapeutów zajęciowych.

 Usługi opiekuńcze są przyznawane na pisemny wniosek osoby lub jej opiekuna prawnego oraz zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza psychiatry.

 Kolejnym zadaniem działu jest kierowanie osób do domu pomocy społecznej. Dotyczy to osób, które wymagają całodobowej opieki, a Ośrodek w ramach usług opiekuńczych ani rodzina własnym staraniem, nie są w stanie takiej opieki zapewnić. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłatę taką ponoszą w kolejności:

 - osoba umieszczona w domu pomocy społecznej w wysokości 70% swojego dochodu

- małżonek, zstępni przed wstępnymi,

- gmina, która kierowała osobę do domu pomocy społecznej.