• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  • 2018-02-06 12:20:15
  • OPS Police

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro na lata 2018 i 2019


Plan sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy PZP*

 

 

Część

 

 

LP.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia w myśl art. 13a ust. 1 pkt2 PZP*

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

1.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

CPV 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 

 

Usługa społeczna

 

 

 

 

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

 

 

10 tys.

 

 

 

 

 

I kwartał 2018 r.

2.

„Akademia dla rodzica”” – usługa zlecona, obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

zajęcia wykładowo warsztatowe z zakresu problemów opiekuńczo wychowawczych

CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe

CPV 800000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

30 tys.

II kwartał 2018r.

3.

Wyjazd integracyjno - edukacyjny usługa zlecona obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

CPV 55.10.00.00-1 Usługi hotelarskie

CPV 55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i podawanie posiłków

CPV 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

23 tys.

 

II kwartał 2018r.

4.

„Akademia dla rodzica”” – usługa zlecona, obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

zajęcia wykładowo warsztatowe z zakresu problemów opiekuńczo wychowawczych

CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe

CPV 800000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

30 tys.

III kwartał 2018 r.

5.

Wyjazd integracyjno - edukacyjny usługa zlecona obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

CPV 55.10.00.00-1 Usługi hotelarskie

CPV 55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i podawanie posiłków

CPV 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

23 tys.

III kwartał 2018r.

6.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

CPV 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 

 

Usługa społeczna

 

 

 

 

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

 

 

6 tys.

 

 

 

 

 

IV kwartał 2018 r.

 

 

 

 

 

7.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

CPV 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Usługa społeczna

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

14 tys.

IV kwartał 2018r.

 

8.

Warsztaty edukacyjno – uspołeczniające

CPV 800000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 

Usługa społeczna

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

28 tys.

IV kwartał

 

RAZEM

164 tys.

 

2.

1.

Aktywizacja społeczno – zawodowa CIS, KIS, WTZ

Zlecenie zadania publicznego

Art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003r. (dz. U. z 2018r. poz. 450 t.j.)

78 tys.

IV kwartał 2018r.
*PZP – ustawa PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2018)