• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  • 2018-02-21 14:39:55
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police


Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. Sprawowanie kontroli stanu bhp w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach
3. Prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym w szczególności prowadzenie postępowań powypadkowych, protokołów, przeglądów warunków pracy, wykonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p.poż
4. Organizacja szkoleń pracowników w zakresie bhp

Warunki pracy na danym stanowisku:
¼ etatu.  
Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a. W budynku przy ul. Siedlecka 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018r. nie przekroczył 6%.
Niezbędne [konieczne] wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
albo zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
3. aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,
4. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
5. umiejętność skutecznej komunikacji;
6. bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania pożądane:
1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. umiejętność samodzielnego sporządzania wymaganej dokumentacji w zakresie bhp i p.poż,
3. aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
4. umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 5 marca 2018r. do godz. 8:00 [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”.
 Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualny test wiedzy.
2. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. 2016.902 j.t.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
3. Planowany termin zatrudnienia od 5 marca 2018r.


Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 854