• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Kompas - start

  • 2018-01-04 11:36:37
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 realizuje projekt pt.;  „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowany     z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie społeczne”. Działanie 7.1 „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”.  

Cel główny projektu:

Aktywna integracja klientów OPS w Policach, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich szanse na zatrudnienie.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przeznaczony jest dla 60 mieszkańców gminy Police, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64), należących do jednej z poniższych grup:        
    • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z określonym III profilem pomocy,
    • osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z określonym I lub II profilem pomocy zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu dodatkowej innej przesłanki (bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej),
    • osoby z niepełnosprawnością,
    • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z innego, niż powyżej tytułu tj. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające przynajmniej jedną przesłankę wymienioną w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

    • wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie,
    • wsparcia asystenta rodziny przez cały okres udziału w projekcie,
    • dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.:
- wyjazdy socjoterapeutyczne,
- szkolenia,
- warsztaty,
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- doradztwo specjalistyczne,
- aktywizacja zawodowa poprzez udział w zajęciach KIS, CIS lub WTZ.

Działania te mogą zostać uzupełnione wsparciem w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia.
Otoczenie Uczestników Projektu zostanie objęte intensywnymi działaniami środowiskowymi, które poprzedzone zostaną badaniami diagnostycznymi, debatą oraz działaniami promocyjnymi.

Działania środowiskowe będą obejmowały m.in.
    • spotkania edukacyjno – informacyjne z mieszkańcami Gminy Police,
    • spotkania edukacyjno-informacyjne z młodzieżą o charakterze warsztatowym
z zakresu profilaktyki problemów młodzieży i rodziny,
    • spotkania z grupami docelowymi - działania edukacyjne i integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Mamo, Tato, co Wy na to…”,
    • spotkania z grupami docelowymi - działania edukacyjne i integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Trzy kwadranse dla rodziny".
    • spotkania z grupami docelowymi - działania edukacyjne i integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Piknik rodzinny".

Szczegółowe informacje udzielane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach
przy ul. Siedleckiej 2a.

Planowane efekty :
    • wzrost integracji społecznej na poziomie minimum 50%
    • podniesienie kompetencji społecznych u minimum 50% uczestników
    • zdobycie zatrudnienia przez min. 3 uczestników projektu (22% spośród 10 osób objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym).

Wartość projektu:
995 825,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych -  840 365,00 zł)

Harmonogram wsparcia (na 1 rok projektu)

lp

Nazwa instrumentu

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Praca socjalna

Styczeń - Grudzień 2018

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Asystent rodziny

Styczeń - Grudzień 2018

Wsparcie udzielane przez asystenta rodziny głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

3.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” edycja I

Marzec – Kwiecień 2018

(data do ustalenia: 6 tygodni)

Zajęcia warsztatowe stacjonarne na terenie gminy Police

4.

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców” edycja II

Wrzesień - Październik 2018

(data do ustalenia: 6 tygodni)

Zajęcia warsztatowe stacjonarne na terenie gminy Police

5.

Wyjazd socjoterapeutyczno - edukacyjny nr 1

Kwiecień 2018

(data do ustalenia - 3 dni)

Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim

(ustalona zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy)

6.

Wyjazd socjoterapeutyczno - edukacyjny nr 2

Czerwiec 2018

(data do ustalenia - 3 dni)

Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim

(ustalona zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy)

7.

Wyjazd socjoterapeutyczno - edukacyjny nr 3

Sierpień 2018

(data do ustalenia - 3 dni)

Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim

(ustalona zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy)

8.

Wyjazd socjoterapeutyczno - edukacyjny nr 4

Październik 2018

(data do ustalenia - 3 dni)

Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim

(ustalona zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy)

9.

Wyjazd socjoterapeutyczno - edukacyjny nr 5

Grudzień 2018

(data do ustalenia - 6 dni)

Miejscowość górska

(ustalona zostanie po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy)

10.

Badanie diagnostyczne oraz debata społeczna z mieszkańcami gminy

Maj-Czerwiec 2018

Teren gminy Police

11.

14 Spotkań edukacyjno-integracyjnych z mieszkańcami Poradnik dla rodzica

Kwiecień – Wrzesień 2018

(daty do ustalenia – 14 spotkań)

Teren gminy Police

12.

6 Spotkań edukacyjno-informacyjnych z młodzieżą Międzyszkolny konkurs filmowy „Rodzina to …”
Poradnik dla młodzieży

Październik - Grudzień 2018

(daty do ustalenia – 6 spotkań)

Teren gminy Police

13.

3 Spotkania edukacyjno - informacyjne z grupami docelowymi
"Mamo, tato, co Wy na to…"

Październik - Grudzień 2018

(daty do ustalenia – 3 spotkania)

Teren gminy Police

14.

2 spotkania edukacyjno - informacyjne z grupami docelowymi
"Trzy kwadranse dla rodziny"

Październik - Grudzień 2018

(daty do ustalenia – 2 spotkania)

Teren gminy Police

15.

1 spotkanie edukacyjno - informacyjne z grupami docelowymi "Piknik rodzinny"

Lipiec Wrzesień

(data do ustalenia - 1 dzień)

Teren gminy Police