• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

logo OPS Police

Poszukiwani opiekunowie prawni

DYREKTOR   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  w  POLICACH
PRZYJMUJE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATÓW  
na
OPIEKUNÓW  PRAWNYCH I  KURATORÓW  
dla  OSÓB CAŁKOWICIE  bądź  CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.  Usługi obejmujące pomoc  w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację, opiekę i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. nie orzeczenie wobec kandydata:
a/ pozbawienia praw  rodzicielskich,
b/ zwolnienia z opieki,                       
6. stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
7. nieposzlakowana opinia,
8. wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
2. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Oświadczenie kandydata o  pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu praw rodzicielskich.
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
6. oświadczenie kandydata o nie orzeczeniu wobec niego pozbawienia praw rodzicielskich  i  zwolnienia z opieki.  
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów  zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna przyjmuje  sekretariat  Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Policach,   ul. Siedlecka 2 a   /tel. 91 42 43 840/   w godzinach od 7:30 do 15:30.

Podstawa prawna:
Art. 3 pkt 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. z 1990r. Nr 34, poz.198 z późniejszymi zmianami/ a także art. 149 § 3 oraz art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy /tj. Dz. U. z 2017r. , poz.682 z późniejszymi zmianami/.


Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Policach
mgr Marta Tokarski