• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Program za zyciem

Lokalny Informator "Za życiem"

  • 2021-09-09 15:01:09
  • OPS Police

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują  w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kto może skorzystać z uprawnień:
każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
    • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
        ◦ ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
        ◦ nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
    • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
    • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
    • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
        ◦ poronienia,
        ◦ urodzenia dziecka martwego,
        ◦ urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
        ◦ urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
Jak skorzystać z uprawnień
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:
    • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
    • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
    • specjalistę w dziedzinie pediatrii,
uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:
    • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
    • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia dziecka posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
    1. Zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
    2. Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. W Gminie Police tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
Asystent rodziny w OPS Police w ustalonym z rodziną czasie wspiera ją, tak aby w perspektywie nabyła umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny
Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po nawiązaniu kontaktu z OPS Police. Asystent rodziny zostanie przyznany rodzinie na jej wniosek.
Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo
    1. Okres okołoporodowy
        ◦ badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
        ◦ dodatkowe wizyty położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
        ◦ poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
        ◦ koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
        ◦ wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży.
    2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
        ◦ porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
        ◦ pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
        ◦ pomoc psychologiczna dla rodziców,
        ◦ rehabilitacja lecznicza,
        ◦ wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
        ◦ opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa),
        ◦ opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
        ◦ kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
        ◦ inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
        ◦ informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach ul. Siedlecka 2a, I piętro Dział Świadczeń Rodzinnych.
Szczegółowych Informacji można uzyskać pod nr. telefonu 91 42 43 840.