• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie terapii

  • 2020-11-27 15:03:49
  • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE TERAPII DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia :
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla  klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscach zamieszkania oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach w / w usług.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:
a) Przygotowanie, realizacja i ocena indywidualnego programu pracy dla wyznaczonego podopiecznego,
b) Konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w  ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,                  
c) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności.

2. Wielkość zamówienia:
Do 60-ciu godzin miesięcznie, w tym nie więcej niż dwie godziny tygodniowo, mogą być przeznaczone na konsultacje dla pracowników świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.
Szczegółowy harmonogram realizacji usług będzie na bieżąco ustalony z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych.

Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Opis przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objętych taka formą pomocy oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi będą świadczone na terenie Gminy Police oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

2. Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca przedmiot zamówienia posiadała następujące kwalifikacje zawodowe:
- Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
- Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w pracy z osobami zaburzonymi  psychicznie,
Ponadto zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22.09.2005 r. (DZ. U. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
          1) szpitalu psychiatrycznym,  
          2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami  psychicznymi,
          3) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
          4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
          5) zakładzie rehabilitacji,
          6) innej jednostce niż wymienione w punkcie 1-5, świadczącej specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie:
    1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
    2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
    3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.            


Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 11.12.2020r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi” lub elektronicznie na adres pmendel@opspolice.pl

Informacje dodatkowe:
    1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
    2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
    3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do oferty dołącza oświadczenie do celów ustalenia obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecznie po stronie zamawiającego.
    5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    6. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.