• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Praca w Dziale Świadczeń

 • 2020-07-07 10:47:50
 • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO
Podinspektora w Dziale Świadczeń  
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących świadczeń;
 2. przyjmowanie, weryfikacja i ocena wniosków pod względem merytorycznym jak i formalnym zgodnie z obwiązującymi przepisami zarówno drogą elektroniczną jak i pisemną;
 3. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o udokumentowany stan faktyczny,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie nabycia,  utraty bądź zwrotu przyznanych świadczeń;
 5. Sporządzanie pism urzędowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy tj. 8 godzin dziennie – 40 godzin tygodniowo, ciągła praca przy monitorach.  Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a. W budynku przy ul. Siedlecka 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające znakomitej organizacji pracy, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca w zespole, ciągły kontakt z interesantami.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 3. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 4. umiejętność skutecznej komunikacji;
 5. znajomość przepisów prawa:
  - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  - ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  - ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  - ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  - ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  - ustawy o samorządzie gminnym;
  - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;
  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO),
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. doświadczenie w pracy w samorządzie,
 3. aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 4. umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24.07.2020r. [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police

lub elektronicznie na adres mail: sekretariat@opspolice.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz/lub test wiedzy.
 2. Planowany termin zatrudnienia od 3 sierpnia 2020r.
 3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 854

Kwestionariusz osobowy: link (plik docx)

 

Informacja o przetwarzaniu danych
 
Na podstawie art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 859
 
Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

 1. zgody;
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
 3. ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.;
 4. art. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
 5. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r.,
 6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r.

Okres przechowywania danych osobowych:
Jeśli kandydat nie odbierze złożonych dokumentów - jeden miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji, zaś w przypadku zatrudnienia zgodnie z Kodeksem pracy.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia kandydata przez proces rekrutacji oraz brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
 2. podmioty lub osoby, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.