• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo Uni Europejskiej, Logo Funduszy Europejskich, Logo Pomorza Zachodniego

Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego

 • 2020-06-16 14:10:42
 • OPS Police


O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.06.2020-31.07.2021r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność DZIENNEGO KLUBU WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO.
Projekt „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Kto może zostać uczestnikiem?


Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).

Jakie działania są zaplanowane w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, złożonej z form wsparcia z poniższej listy:

 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • indywidualna terapia psychologiczna lub coaching,
 • terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),
 • pomoc prawna,
 • indywidualne doradztwo wizerunkowe (porady wizażysty, stylisty i fryzjera),
 • integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (2 wyjścia na osobę),
 • terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,
 • spotkania z dietetykiem,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • usługi trenera pracy,
 • wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

Większość działań w ramach projektu realizowana będzie w siedzibie Lidera Projektu w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 19A.
Uczestnictwo w projekcie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje m.in.:

 • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie


REKRUTACJA
W ramach projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników w ramach dwóch tur naboru. Formularze rekrutacyjne do pierwszej edycji projektu można składać od 04.06.2020r. do 26.06.2020r., godz. 16.00.
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE I REKRUTACJI:
http://www.gos-polska.pl/projekty/244-dzienny-klub-wsparcia-spoleczno-zawodowego

KONTAKT:
Partner Projektu:
GOS Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok.6, 70-382 Szczecin
tel. 531 426 140
e-mail: laskowska@gos-polska.pl
www.gos-polska.pl

Lider Projektu:
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
ul. Szczecińska 19A, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 21 01
e-mail: cechgryfino_agnieszka@poczta.onet.pl    
www.cechgryfino.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego