• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do składania ofert na usługi terapeuty

  • 2019-10-29 08:13:54
  • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE TERAPII DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia :
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla  klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscach zamieszkania oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach w / w usług.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:

a) Przygotowanie, realizacja i ocena indywidualnego programu pracy dla wyznaczonego podopiecznego,
b)    Konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w  ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,                  
c)    Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności.

2. Wielkość zamówienia:

Do 60-ciu godzin miesięcznie, w tym nie więcej niż dwie godziny tygodniowo, mogą być przeznaczone na konsultacje dla pracowników świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
Szczegółowy harmonogram realizacji usług będzie na bieżąco ustalony z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objętych taka formą pomocy oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi będą świadczone na terenie Gminy Police oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

2. Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca przedmiot zamówienia posiadała następujące kwalifikacje zawodowe:
    - Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
    - Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w pracy z osobami zaburzonymi            
             psychicznie,
Ponadto zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22.09.2005 r. (DZ. U. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
          1) szpitalu psychiatrycznym,  
          2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami       
                 psychicznymi,
          3) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z        
                 zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
          4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
          5) zakładzie rehabilitacji,
          6) innej jednostce niż wymienione w punkcie 1-5, świadczącej specjalistyczne                             
             usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie:
    1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
    2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
    3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.            


Termin i miejsce składania ofert:
       Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 15.11.2019r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi” lub elektronicznie na adres bgranda@opspolice.pl

Informacje dodatkowe:
    1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
    2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
    3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
    4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do oferty dołącza oświadczenie do celów ustalenia obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecznie po stronie zamawiającego.
    5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    6. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.

Oświadczenie (dokument docx)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Siedlecka 2a,   72 – 010 Police, e-mail: iod@opspolice.pl, tel. 91 42 43 854
 
Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe  będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast w przypadku wybranego Wykonawcy także w celu zawarcia i realizacji umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 lit c RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) (dalej: PZP) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.  

Odbiorcy danych: dane pozyskane przez zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:
    1) organy i instytucje administracji publicznej;
    2) organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    3) podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP,
    4) podmioty lub osoby które uzyskały od Pani/Pana zgodę na ich pozyskanie danych.

Okres przechowywania danych: dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z przepisami tj. do czasu zakończenia sprawy, a po jej zakończeniu przez okres obowiązkowej archiwizacji.  
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Prawo dostępu do danych osobowych: każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych.
Osoba której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, posiada prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.