• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Świadczenia Rodzinne 2019/2020

  • 2019-06-26 11:26:40
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w kolejnym okresie zasiłkowym, tj. od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. kontynuuje realizację wszystkich świadczeń rodzinnych tj. :

1. zasiłki rodzinne (miesięcznie):
a) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 134 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
i dodatki (miesięcznie) z tytułu:
- urodzenia dziecka - 1000 zł ( jednorazowo);
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł
- samotnego wychowywania dziecka - 193 zł;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł na dziecko w wieku do -ukończenia 5 roku życia i - 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia;
- rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 zł na dojazdy do szkoły i – 113 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły;
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1000 zł;
3. świadczenie rodzicielskie – 1000 zł miesięcznie;
4. świadczenia opiekuńcze (miesięcznie):
zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł, a od 1 listopada 2019r. 215,84 zł;
świadczenie pielęgnacyjne – 1477 zł;
specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł;
zasiłek dla opiekuna – 620 zł
W okresie od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2018.
Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli miesięczny dochód w 2018r. nie przekroczył kwoty 674 zł na osobę w rodzinie, albo kwoty 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się zwracać oraz od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenia rodzinne.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Dodatki przysługują w sytuacji, kiedy osoba nabyła prawo do zasiłku rodzinnego.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dołączają do wniosku następujące dokumenty:
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart.27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , zawierające informacje odpowiednio o :
a) formie opłacanego podatku
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
f) orzeczenie o niepełnosprawności;
g) zaświadczenia albo oświadczenia, w przypadku, gdy jest wymagane potwierdzenie następujących okoliczności:
- wielkość gospodarstwa rolnego,
- nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
h) przekazy lub przelewy pieniężne za 2018r. dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
i) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2018r. - w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018r.;
j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:
utrata dochodu - oznacza utratę dochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy oz dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. Poz. 2336 oraz z 2018r. Poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1778 oraz z 2018r. Poz. 106, 138, 357, 398 i 650)
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 k) dokument określający wysokość dochodu (bez kosztów uzyskania przychodu, bez należnego podatku dochodowego oraz bez składek społecznych i zdrowotnych) uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po 2018r.    
uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
-  zakończeniem urlopu wychowawczego,
-  uzyskaniem  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy oz dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
l) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia zatwierdzającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;
ł) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
m) kopię karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy” w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej , zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
n) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
o) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną;
p) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
r) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
s) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
t) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny albo oświadczenie lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi.

Osoby ubiegające się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składają wniosek w terminie do 12 - miesięcy od dnia urodzenia się dziecka wraz z zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, potwierdzającym pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz wskazującym przynajmniej jeden termin badania w każdym trymestrze ciąży.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.
W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować tutejszy Ośrodek o tym fakcie.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba, że:
* drugi z rodziców nie żyje (akt zgonu)
* ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia dziecka)
* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (wyrok sądu lub ugoda sądowa)
* sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (wyrok sądu).
Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r.
- od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mrpis.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną ( osobiście w tutejszym Ośrodku lub listownie).

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba u biegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy  okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31
grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Osoby posiadające konto osobiste do wniosku dołączają informację dotyczącą nazwy banku i numeru konta.