• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2019

  • 2019-02-05 13:15:19
  • OPS Police

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro na 2019r.

Projekt realizowany przez:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

Plan sporządzony zgodnie z art. 13a ustawy PZP*

 

 

Część

 

 

LP.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia w myśl art. 13a ust. 1 pkt2 PZP*

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość zamówienia (netto w zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

„Świadczenie usług psychoterapeuty”

CPV 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 

 

Usługa społeczna

 

 

 

 

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

 

 

20 tys.

 

 

 

 

 

II kwartał 2019r.

2.

„Akademia dla rodzica”” – usługa zlecona, obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

zajęcia wykładowo warsztatowe z zakresu problemów opiekuńczo wychowawczych

CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe

CPV 800000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

35 tys.

II kwartał 2019r.

3.

Wyjazd integracyjno - edukacyjny usługa zlecona obejmuje następujące wymagania Zamawiającego:

CPV 55.10.00.00-1 Usługi hotelarskie

CPV 55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i podawanie posiłków

CPV 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Usługa społeczna

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

30 tys.

 

III kwartał 2019r.

 

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

CPV 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Usługa społeczna

 

Zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138 o PZP*

18 tys.

IV kwartał 2019r.

 

RAZEM

103 tys.

 

2.

1.

„Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym”.

Zlecenie zadania publicznego

Art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003r. (dz. U. z 2018r. poz. 450 t.j.)

85 tys.

I kwartał 2019r.
*PZP – ustawa PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 2018)