• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

  • 2018-09-18 14:31:40
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020, realizowany jest Podprogram 2018, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który trwał będzie do maja 2019 roku. Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób i rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezdomność/, których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.

Od 01 października 2018 roku w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty  1.402 zł netto.
W przypadku rodziny,  dochód w rodzinie na jednego członka rodziny nie może przekroczyć   kwoty  1.056,-  zł netto.
Osoby korzystające z pomocy żywnościowej  mają obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji dochodowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
Sposób  kwalifikowania  osób  do  uczestnictwa  w  Programie POPŻ:
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  wydają  zgodnie z wytycznymi skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Osoba która nie korzysta z pomocy społecznej, której aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana pracownikowi Ośrodka a Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym  zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia zgodnie z zał. 5B wytycznych do Programu.
Skierowanie należy przedłożyć w organizacji zajmującej się dystrybucją  żywności.

W okresie realizacji Podprogramu 2018  dystrybucją  żywności  zajmuje się :
Parafialny Zespół Caritas
przy parafii św. Kazimierza w Policach przy ul. K. St. Wyszyńskiego 2f,
       
artykuły żywnościowe  wydawane bedą w każdy czwartek  w godz. 16:30 - 18:00.