• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Realizacja I edycji projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja”

  • 2018-05-07 15:38:26
  • OPS Police

W ramach  I edycji projektu pn.; „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wszyscy uczestnicy zostali objęci indywidualną ścieżką reintegracji obejmującą pracę socjalną oraz dostosowany zestaw instrumentów aktywnej integracji w zależności od potrzeb  zdefiniowanych na etapie diagnozy.

Uczestnicy Projektu ze strony Partnera nr 2 zostali objęci wsparciem w ramach jednej ze ścieżek reintegracji:
- „Rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej”,
- „Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia”,
- „Osób biernych zawodowo”
Wsparcie w ramach projektu było kierowane zarówno do rodziców oraz dzieci. 

Dorośli  uczestnicy mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:                  
    1. Treningu kompetencji partnerskich.
    2. Treningu kompetencji rodzicielskich.
    3. Treningu kompetencji życiowych.
    4. Treningu kompetencji osobistych.
    5. Treningu kompetencji społecznych i relacji rodzinnych.
    6. Spotkań couchingowych.
    7. Zajęć psychoruchowych.
Dzieci  objęte były wsparciem z zakresu:
    1. Zajęć diagnostycznych dot. potrzeb dzieci.
    2.  Integracji Sensorycznej/Terapii Taktylnej/Treningu Zastępowania Agresji.
    3. Zajęć animacyjno-integracyjnych metodą Weroniki Sherbone,
    4. Grup socjoterapeutycznych.
    5. Zajęć psychoruchowych.
Do uczestników Projektu, skierowanych do ścieżki reintegracji dla „osób biernych zawodowo” przewidziano następujące formy wsparcia:
    1. Trening pracy.
    2. Indywidulane doradztwo trenera pracy.
    3. Indywidulane pośrednictwo pracy.
    4. Szkolenia zawodowe.
    5. Staże.

Efektem podejmowanych działań jest zarówno zwiększenie kompetencji osobistych, życiowych, społecznych oraz rodzicielskich wśród uczestników, jak i nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

Działania o charakterze społecznym w połączeniu ze wsparciem z zakresu aktywizacji zawodowej stworzyły optymalne warunki do wzrostu aktywności społecznej i zwiększenia zdolności do uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu.