• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko kierownicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1. Koordynowanie pracy zespołów Działu Pracy Socjalnej.
2. Planowanie i koordynowanie pracy Zespołu Projektowego w OPS w Policach;
3. Organizowanie i prowadzenie we współpracy z organizacjami, instytucjami i  środowiskiem lokalnym działalności zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
4. Opracowywanie i realizowanie projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym projektów dofinansowanych ze środków UE;
5. Koordynowanie działań związanych z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2016-2020.
6. Zastępowanie Kierownika Działu Pracy Socjalnej.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, ciągła praca przy monitorach.  Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a oraz na terenie objętym działalnością Ośrodka tj. Gmina Police. W budynku przy ul. Siedlecka 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze. Możliwa konieczność szybkiego przemieszczania się na terenie Gminy Police. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające częstego przemieszczania się w budynku, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca w zespole, ciągły kontakt z podległymi pracownikami i interesantami.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018r. nie przekroczył 6%.
Niezbędne [konieczne] wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach preferowanych: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia oraz  specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3. co najmniej 5- letni staż pracy w pomocy społecznej,
4. doświadczenie w realizacji projektów z Funduszy Unijnych oraz projektów socjalnych,
5. znajomość przepisów, w szczególności:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1769),
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 697),
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016. poz.1860)
- ustawy z  dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 902)
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. nieposzlakowana opinia
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2. znajomość funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. posiadanie wiedzy z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4. znajomość wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
5. umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet, poczta elektroniczna),
6. posiadanie prawa jazdy kat. B,
7. dodatkowe umiejętności:
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 8 czerwca 2018r. [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca kierownika Działu Pracy Socjalnej.”
 Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
2. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. 2016.902 j.t.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
3. Planowany termin zatrudnienia od 1 lipca 2018r.


Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.


Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 854