• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację cyklu zajęć grupowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp. Usługi społeczne na „organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenie o zamówieniu usługi społecznej
Instrukcja dla wykonwaców
Formularz oferty
Oświadczenie o społnieniu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz osób
Wykaz usług
Wzór umowy