• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Nr sprawy: 2/2018

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania


prowadzonego na postawie art. 138o ustawy Pzp
Usługi społeczne na „Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”


    1. Zamawiający wprowadza zmiany w treści postępowania na usługi społeczne nr 2/2018
na „Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

    2. Wprowadzona zmiana polega na opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: „https://www.nbip.pl/opspolice/?n_id=49” załącznika nr 4 do Instrukcji dla wykonawców pn. „Wykaz osób”, którego omyłkowo nie zamieszczono w dniu ogłoszenia postępowania.

    3. W związku z opublikowaniem ww. brakującego załącznika Zamawiający nie wydłuża terminu
do składania ofert.