• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logosy UE

LOKOMOTYWA –cja

  • 2018-01-25 13:45:12
  • OPS Police

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz otoczenia tych osób tj. rodziców zastępczych i matek z dzieckiem niepełnosprawnym; mieszkańców powiatu polickiego, którzy korzystają z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i/lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach i/lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie wśród osób objętych wsparciem. Uczestnicy projektu w zależności od zdefiniowanych potrzeb zostaną objęci wsparciem w ramach jednej ze ścieżek reintegracji:
 - dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej,
 - dla rodzin zastępczych,
 - dla wychowanków pieczy zastępczej,
 - dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia,
- dla biologicznych rodzin wieloproblemowych,
- dla rodzin przemocowych,
- dla osób biernych zawodowo.
Okres realizacji projektu: 1.04.2017 do 31.03.2020r.
Wartość projektu: 3 289 869,96 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt z biurem projektu:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
tel. (91) 42 43 840 fax. 424 38 41
e-mail: ops@police.pl