• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że nadal realizowany jest Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który trwał będzie do maja 2018r. Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób i rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej /np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezdomność/, których dochód nie przekracza 200%  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć kwoty  1268,- zł netto.
W przypadku rodziny,  dochód w rodzinie na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty   1028,-  zł netto.
Osoby korzystające z pomocy żywnościowej  mają obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika socjalnego o każdej zmianie sytuacji dochodowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
Sposób  kwalifikowania  osób  do  uczestnictwa  w  Programie POPŻ:
Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  wydają  zgodnie z wytycznymi skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba odbierająca skierowanie jest zobowiązana do wypełnienia oświadczenia o dochodach.  
Skierowanie należy przedłożyć w organizacji zajmującej się dystrybucją  żywności.
W okresie realizacji Podprogramu 2017  dystrybucją  żywności  zajmują się :
1.Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Kazimierza w Policach przy ul. K. St. Wyszyńskiego 2f,
   artykuły żywnościowe  wydawane są w każdy czwartek  w godz. 16:30 – 18:00.