• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

  • 2023-08-14 15:26:13
  • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbędne :
1.Art 116. ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej zgodnie z którym  pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a)pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie
- ukończyła  studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z w/w kierunków.
2.Spełnienie wymagań określonych w  art. 156  ust.1, 1a, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku      o pomocy społecznej, który określa tzw. prawa nabyte.
3. Spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o z mianie ustawy o pomocy społecznej.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Obywatelstwo polskie,
6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
7. Nieposzlakowana opinia,
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku,
9. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.

II. Warunki pracy na  stanowisk
Umowa o pracę w wymiarze 2 etatów

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
– sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
– samodzielność, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
- umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
– dobra znajomość obsługi komputera.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1.praca socjalna;
2.przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
3. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
4.udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
11. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

VI. Miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, tel. 91 42 43 840, w poniedziałki w godz. od 7:30-15:30, wtorek-piątek  w godz. od  7:00 - 15:00, drogą pocztową, osobiście lub drogą elektroniczną na email: ops@police.pl.  Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  914243848 lub na email: jsiedlarz@opspolice.pl

Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po dniu 31.12.2023. roku, jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.
5. Na rozmowę zostaną zaproszone tylko osoby spełniające wymogi w ogłoszeniu.
6. Dyrektor OPS w Policach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

O przetwarzaniu danych da kandydatów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 854
 
Cele przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko, na które kandydat złożył aplikacje.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: zgody kandydata
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 31.12.2023 roku, po czym zostaną zniszczone jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne na podstawie zgody. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji a co się z tym wiąże także ewentualnym zawarciem umowy o pracę.
 

Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
2) podmioty lub osoby, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.