• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Kierownik zespołu projektowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Kierownik zespołu projektowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

    1. Planowanie i koordynowanie pracy Zespołu Projektowego w OPS w Policach;
    2. Organizowanie i prowadzenie we współpracy z organizacjami, instytucjami i  środowiskiem lokalnym działalności zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkańców;
    3. Opracowywanie i realizowanie projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, w tym projektów dofinansowanych ze środków UE;
    4. Koordynowanie działań związanych z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2016-2020.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, ciągła praca przy monitorach.  Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a oraz na terenie objętym działalnością Ośrodka tj. Gmina Police. W budynku przy ul. Siedlecka 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające częstego przemieszczania się w budynku, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca w zespole, ciągły kontakt z interesantami.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2017r. przekroczył 6%.
Niezbędne [konieczne] wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach preferowanych: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia, administracja  oraz  specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
3. co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,
4. co najmniej 3 –letnie doświadczenie w pracy związanej z funduszami UE,
5. znajomość przepisów, w szczególności:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. z dnia 15 września 2017r.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1769),
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( tj. z dnia 8 czerwca 2017 r Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ( tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 697),
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016.1860)
- ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t.) oraz przepisów wykonawczych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( tj. z dnia 10 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

    1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
    2. znajomość funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
    3. posiadanie wiedzy z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    4. znajomość wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
    5. umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet, poczta elektroniczna),
    6. dodatkowe umiejętności:
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26 stycznia 2018r. [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze kierownik zespołu projektowego.
 Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy.
2. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. 2016.902 j.t.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
3. Planowany termin zatrudnienia od 1 lutego 2018r.


Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.