• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa - pobyt dzienny. Przedłużono termin składania ofert.

  • 2022-05-28 14:04:05
  • OPS Police
OPIEKA WYTCHNIENIOWA - POBYT DZIENNY - EDYCJA 2022

Ponowna aktualizacja:

Przedłużenie terminu składania ofert do 30 czerwca 2022.

--

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ, W FORMIE POBYTU DZIENNEGO W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022.

Zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 tys. zł,  a co się z tym wiąże, do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi opieki wytchnieniowej  w ramach PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny, tj. opieka w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) –  dla 2 uczestników Programu na terenie Gminy Police.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wielkość, zakres i czas trwania zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługę opieki w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) – dla 2 uczestników Programu na terenie Gminy Police.  
Zakres usług opieki wytchnieniowej dla dziecka z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, obejmuje pielęgnację, opiekę i działania aktywizujące dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością.
Czas trwania usługi wytchnieniowej:
    a) usługa wytchnieniowa na rzecz jednego uczestnika Programu może być realizowana
w terminie i godzinach uzgodnionych między Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 6:00–22:00 w każdym dniu tygodnia;
    b) w zależności od potrzeb, usługi świadczone będą we wszystkie dni tygodnia, także w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestnika Programu;
    c) dzienny nieprzerwany wymiar godzin świadczonej usługi opieki wytchnieniowej nie może wynosić więcej niż 12 godzin,
    d) limit godzin usługi wytchnieniowej, przypadających na jednego uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin, tj. dla dwóch uczestników Programu do 480 godzin.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022r.

Wymagania formalne dotyczące osób realizujących bezpośrednią usługę opieki wytchnieniowej:
    1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej / pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym, do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
    2. posiadają co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.,
 ponadto
    1. nie są członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, będącej pod opieką uczestnika Programu, o którym mowa w ust. 2. Na potrzeby programu za członków rodziny uznaje się rodziców, rodzeństwo, dziadków, macochę, ojczyma,
    2. nie są opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej, będącej pod opieką uczestnika Programu, o którym mowa w ust. 2, ustawy o pomocy społecznej
    3. nie są osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem Programu i/lub osobą niepełnosprawną, będącą pod opieką uczestnika Programu, o którym mowa w ust. 2. ustawy o pomocy społecznej,
    4. posiadają dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
    5. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
    6. posiadają odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne
i społeczne tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu,
    7. zapewnią ciągłość realizacji usługi oraz wzajemną zastępowalność w sytuacjach losowych -  po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego,
    8. osoba bezpośrednio realizująca zamówienie nie może widnieć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
    9. osoba bezpośrednio realizująca zamówienie musi być odpowiednio przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy będzie znać metody usuwania i przeciwdziałania zagrożeniom mogącym wystąpić przy wykonywaniu zamówienia.
    10. stan zdrowia osoby bezpośrednio realizującej zamówienia musi pozwalać na wykonanie zamówienia.      
    11. osoba realizująca bezpośrednio zamówienie musi odpowiednio zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej.

Realizacja zamówienia Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – Pobyt dzienny obejmuje zapewnienie:
    1. bezpośredniej, bieżącej opieki niepełnosprawnemu dziecku w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz zatwierdzonym przez Zamawiającego) z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności – dla 2 uczestników Programu na terenie Gminy Police.  

    2. czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej
od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad  niepełnosprawnym dzieckiem, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw,
    3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. karty rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
    1. pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby,
    2. opieka higieniczna,
    3. aktywizacja dziecka i umożliwienie mu kontaktów z otoczeniem,
    4. organizacja czasu wolnego,
    5. wychodzenie na spacery.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 30.06.2022r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej ” lub elektronicznie na adres bgranda@opspolice.pl.

Informacje dodatkowe:

    1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
    2. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia tj. na usługę opieki dla dwóch uczestników Programu do 240 godzin zegarowych w całym okresie realizacji Programu dla każdego z nich, tj. łącznie do 480 godzin.
    3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
    4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim na formularzu ofertowym.
    5. Oferta powinna zawierać kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby wykonującej bezpośrednio opiekę.
    6. Oferta powinna zawierać cenę za jedną godzinę zegarową świadczenia usług, która stanowi wynagrodzenie całkowite Wykonawcy i uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty i składki przewidziane przepisami prawa (składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, składki na Fundusz Pracy, składki na fundusz wypadkowy, podatek,  wszelkie opłaty / wpłaty na PPK, wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych).
    7. Cena usług powinna być gwarantowana przez cały okres trwania umowy. Cena powinna obejmować wszelkie należności związane z wykonaniem umowy do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca.
    8. Cenę należy wyrazić w złotych polskich brutto. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
    9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których realizacja będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.
    10. Zamawiający wymaga by okres rozliczeniowy był płatny przelewem z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy z terminem płatności od 7 do 14 dni.
    11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
    12. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem warunków umownych zawartych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji postanowień umowy zaproponowanych przez Wykonawcę.
    13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert na każdym etapie postępowania.  

 

Formularz ofertowy


Klauzula informacyjna (RODO)