• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

logo OPS Police

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

  • 2017-10-31 10:17:49
  • OPS Police

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest podstawowym instrumentem zarządzania, wyznacza instytucjom pomocy społecznej syntetycznie sformułowaną misję. Wyraża cele długoterminowe, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Obowiązująca dotąd Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police wytyczała cele strategiczne, cele szczegółowe i kierunki działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych do końca 2016 roku. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026 zaprojektowano kontynuację podjętych przedsięwzięć do roku 2016 oraz zaktualizowano jej cele tak, aby odpowiadały bieżącym problemom mieszkańców gminy Police. Potrzeba opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, traktowanej jako długofalowy program działania, wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze jest to prawny obowiązek nałożony na samorząd gminny i powiatowy. W przypadku gminy zadanie budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. art.17 pkt.1(Dz. U. z 2016r. poz. 930), który stanowi, iż do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Po drugie, przyjęcie przez samorząd Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej. Cele polityki społecznej to: - bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie, bezdomność), - inwestycja w człowieka, tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia, promocja zatrudnienia,
- pokój społeczny, który jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji politycznej,
- akcentowanie życia rodzinnego, czyli powrót do wartości związków między ludźmi poczucie bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. Podczas opracowywania dokumentu wykorzystane zostały obowiązujące dokumenty planistyczne i strategiczne województwa, powiatu polickiego i gminy Police, a także materiały udostępnione, m.in. przez Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy, Policję, Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W opracowaniu Strategii wykorzystano również informacje pochodzące z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród osób będących uczestnikami debaty strategicznej, organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach oraz wyniki ankiet wypełnionych przez bezpośrednich beneficjentów pomocy społecznej za pośrednictwem OPS. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police stanowi integralną część Strategii Rozwoju dla Gminy Police do roku 2020 roku oraz jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie działania należałoby podjąć, by społeczność zamieszkująca gminę Police mogła w sposób jak najpełniejszy, w trwającym skutecznie procesie rozwiązywania problemów społecznych zaspokajać swoje potrzeby i realizować własne scenariusze życiowe w nawiązaniu do przyjętych kierunków rozwoju gminy.

Pełen tekst Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026.