• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Wolne stanowisko - Księgowy

 • 2021-08-03 13:26:17
 • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Księgowy
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

I Opis stanowiska:
Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku księgowego: 
Zadania będą wynikały ze szczegółowego zakresu obowiązków przydzielonego pracownikowi. Zakres zadań obejmuje prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do powyższego stanowiska pracy należy prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej, a w szczególności:

 1. pełne przestrzeganie procedur wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych (zakładowy plan kont, instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcja inwentaryzacyjna i inne),
 2. egzekwowanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i innych należności,
 3. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podopiecznych klientów OPS na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 4. sporządzanie dokumentacji ZUS-owskiej w sprawach naliczonych składek od zasiłków,
 5. prowadzenie ewidencji szczegółowej przypisów i wpłat należności, w tym dłużników alimentacyjnych,
 6. rozliczanie i egzekwowanie należności,
 7. prowadzenie ewidencji szczegółowej środków trwałych o mniejszej wartości tzw. „wyposażenia” OPS,
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej drobnego sprzętu,
 9. archiwizowanie dokumentacji między innymi: księgowej, płacowej, podatkowej i innej znajdującej się w dziale księgowości,
 10. sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
 11. dekretacja dowodów księgowych,
 12. sprawdzanie dowodów księgowych w zakresie wydatków pod względem formalno-rachunkowym,
 13. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 14. wykonywanie innych zadań związanych ze specyfiką pracy w księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej.

II Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy tj. 8 godzin dziennie – 40 godzin tygodniowo, ciągła praca przy monitorach. Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a. W budynku przy ul. Siedleckiej 2a znajduje się winda, pomieszczenia Ośrodka są usytuowane na parterze, 1, 3 i 4 piętrze. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające znakomitej organizacji pracy oraz odporności na stres. Praca zespołowa o charakterze biurowym. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka. Praca w godzinach: poniedziałek 7:30 – 15:30, od wtorku do piątku 7:00 – 15:00.
Planowany okres zatrudnienia:  od 01 września 2021 roku.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2021r. nie przekroczył 6%.

III Niezbędne wymagania

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
 3. Przynajmniej 2 letni staż pracy na stanowisku księgowego lub podobnym.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak skazania prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

IV Dodatkowe wymagania

 1. znajomość:
  a) ustawy o rachunkowości,
  b) ustawy o finansach publicznych,
  c) zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,
  d) przepisów podatkowych, płacowych,
 2. umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym posiadanie umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office, programów finansowo – księgowych ( SIGID ), Płatnik.
 3. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 4. posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność pracy w zespole, punktualność, odporność na stres, umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

V  Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopię świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Oświadczenie kandydata o:
  - posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  - posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  - braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  - o braku prawomocnego skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  - kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

VI  Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Oferty należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, pok. nr 402 IV piętro (sekretariat), w zamkniętych kopertach do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowego.”

 1. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Złożone dokumenty w procesie naboru jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata zostaną zniszczone po upływie:
  a. trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru,
  b. zaś w przypadku zatrudnienia po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustanie stosunek pracy.

VII  Informacje dodatkowe 
Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 10 lub telefonicznie tel. 91 42 43 859 lub 91 42 43 854.

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:
Pierwszy etap: Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.
Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 
Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po wyłonieniu kandydatów Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do  nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.