• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Dodatki mieszkaniowe - nowe przepisy od 1 lipca

  • 2021-06-30 14:22:10
  • OPS Police

ezależnie od  liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

3. Dodatek mieszkaniowy a zaległości w opłatach.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w podanym terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.     
Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.    
Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości.

4. Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia.
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określi rada gminy w drodze uchwały. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy w danej gminie zobowiązana będzie do stosowania wzorów ww. dokumentów, ustalonych przez daną gminę.


Uwaga:
Od dnia 1 lipca 2021 r. przestają obowiązywać wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy, deklaracja o dochodach, zaświadczenie o zarobkach i oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdują się na stronie internetowej www.ops.police.pl.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej:
Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Siedlecka 2a,  IV piętro pokój 434.
tel: 91 42 43 860
Druki do pobrania:
Deklaracja o dochodach
Oświadczenie o dochodach
Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Zaświadczenie o zarobkach

Podstawa prawna:
    • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133)