• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi psychoterapeuty

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
 zaprasza  do składania ofert  na  świadczenie  usług psychoterapeuty.

1.Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

2.Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług psychoterapeuty

3.Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.)

4.Zakres i wielkość zamówienia:
    a) udzielanie pomocy psychologicznej klientom Ośrodka Pomocy Społecznej, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania;
    b) wsparcie pracowników socjalnych przy realizacji zadań; interwencja i pomoc rodzinie/osobie w kryzysie, wsparcie psychologiczne i rozmowy terapeutyczne;
    c) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania pomocy rodzinie/osobie;
    d) prowadzenie warsztatów dla rodziców „Akademia dla Rodziców”  podnoszących kompetencje rodzicielskie
    e) prowadzenie warsztatów na temat relacji w parze
    f) konsultacje i wsparcie psychologiczne  dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
    g) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności .  
    h) zakres tematyczny :
•    diagnoza problemów,
•    wzmacnianie poczucia własnej wartości,
•    praca nad schematami,
•    motywacja i podejmowanie decyzji życiowych,
•    zrozumienie i zaspokajanie własnych potrzeb,
•    praca nad zasobami,
•    radzenie sobie z emocjami,
•    terapia lęku,
•    transmisja pokoleniowa myśli i zachowań,
•    „pożegnanie” z przeszłością,
•    radzenie sobie ze stratą, postrzeganie i kształtowanie linii życia,
•    relacje małżeńskie,
•    relacje rodzinne,
•    sytuacje trudne.
h)  wielkość zamówienia:
                • do 10 godzin tygodniowo. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi będzie na bieżąco ustalany          z Kierownikiem Działu Pracy Socjalnej.

5. Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

6.    Termin i miejsce realizacji zamówienia:
                • Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  31.12. 2021r.  
                • usługi będą świadczone na terenie Gminy Police oraz w siedzibie Zamawiającego tj.
ul. Siedlecka 2a, 72-010 Polic

8. Wymagania niezbędne:

    1. wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia  i posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
    2. doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeuty z osobami zagrożonymi  ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym min. 3 lata
    3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
    4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
    6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

9. Wymagania pożądane:
    1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy,
    2. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.


10. Termin i miejsce składania ofert:
1.    Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, sekretariat IV piętro   ul. Siedlecka 2a,   72-010 Police, w terminie do dnia 18.12.2020 do godziny 15.00 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług psychoterapeuty”.

11.Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do oferty dołącza oświadczenie do celów ustalenia obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecznie po stronie zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie  uznana za najkorzystniejszą będzie  zawarta umowa.
7.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Joanna Siedlarz, tel.  91 42 43 840, w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30,   od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, e-mail: jsiedlarz@opspolice.pl.

12. Wymagane dokumenty:
    • list motywacyjny,
    • życiorys (CV),
    • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
    • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
    • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego),
    • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
    • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz.1282)”.

Informacja o przetwarzaniu danych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 859
 
Cele przetwarzania danych osobowych: potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ewentualna dalsza realizacja obowiązków wynikających z zawartej umowy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
    1) zgody;
    2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.);
    3) art. 6 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
    4) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2017 t.j.),
    5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1743).
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ze składką na ubezpieczenie społeczne 50 lat, bez składki na ubezpieczenie społeczne 10 lat.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie na podstawie zgody. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konsekwencji brakiem zawarcia umowy.
 
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    1) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    2) podmiotom lub osobom, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.