• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Zaproszenie do składania ofert na usługi specjalistyczne

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986  tj. z dnia 3 października 2018r.) a co się z tym wiąże do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

Zakres i wielkość zamówienia:

1. Zakres zamówienia:
a) Kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności i leczenia osoby zaburzonej psychicznie,
b) Interwencja i pomoc w życiu w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie, w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne i rozmowy terapeutyczne,
c) Współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby zaburzonej psychicznie,
d) Udział w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,
e) Udział w tworzeniu i prowadzeniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego dla osoby zaburzonej psychicznie, na który składa się:
- diagnoza,
- zakres usług,
- cele pracy,
- metody realizacji celów,
- okresowa ocena wyników.
f) Konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,
g) Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności.

2. Wielkość zamówienia:

Do 15-stu godzin miesięcznie, w tym nie więcej niż jedna godzina tygodniowo może być przeznaczona na konsultacje dla pracowników świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.
Szczegółowy harmonogram realizacji usług będzie na bieżąco ustalony z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej objętych taka formą pomocy oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi będą świadczone na terenie Gminy Police oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police.

2. Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca przedmiot zamówienia posiadała następujące kwalifikacje zawodowe:
    - Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
    - Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w pracy psychologa,
Ponadto zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22.09.2005 r. (DZ. U. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym,  
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5) zakładzie rehabilitacji,
6) innej jednostce niż wymienione w punkcie 1-5, świadczącej specjalistyczne    usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.   

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, sekretariat IV piętro w terminie do dnia 11.12.2020r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” lub elektronicznie na adres pmendel@opspolice.pl  

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do oferty dołącza oświadczenie do celów ustalenia obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecznie po stronie zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu i zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.