• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

UWAGA RODZICE ÓSMOKLASISTÓW

  • 2020-07-09 13:51:49
  • OPS Police

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 roku, warunkiem otrzymania świadczenia Dobry Start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, jest wskazanie przez rodzica we wniosku o to świadczenie szkoły, do której dziecko od 1 września 2020 roku będzie uczęszczać.

Nauka dziecka w szkole jest wymogiem niezbędnym dla przyznania ww. świadczenia.

Zatem, jeżeli rodzic dziecka nie wie w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć w nowym roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września 2020 roku lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego i tym samym nie wpisze we wniosku danych takiej szkoły, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie Dobry Start.

Szkoły opublikują listy przyjętych uczniów w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Po tej dacie możliwym będzie złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie Dobry Start.

W sytuacji jednak, gdy rodzic złoży wniosek, pomimo braku danych szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko, to przepis § 26 ust. 2 przywołanego rozporządzenia nakłada na organ realizujący świadczenie (w przypadku Gminy Police – tutejszy Ośrodek), obowiązek przyjęcia wniosku i nakazuje wezwanie wnioskodawcy do jego uzupełnienia, w terminie nie krótszym niż 14 i nie dłuższym  niż 30 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, należy złożyć  po uzyskaniu danych szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko NOWY WNIOSEK.

Istotnym jest, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać w terminie aż do 30 listopada 2020 roku czyli już po rozpoczęciu przez dziecko nauki.  


Ministerstwo wychodząc naprzeciw rodzącym się wątpliwościom, przygotowało odpowiedzi na wiele nurtujących pytań pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-dobry-start