• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Dodatek energetyczny

 • 2020-06-23 14:52:03
 • OPS Police

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z póżn. zm.),
 •  Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która:

 1.  otrzymuje dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.2133),
 2.  jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 3.  zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. 3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r.  dodatek energetyczny  od 1 maja 2021r wynosi:

 1.  dla osoby samotnie gospodarującej: 12,09zł miesięcznie,
 2.  dla gospodarstwa domowego złożonego z 2 – 4 osób: 16,79zł miesięcznie,
 3.  dla gospodarstwa złożonego z 5 lub większej liczby osób: 20,15zł miesięcznie. .   

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek należy złożyć w siedzibie tutejszego Ośrodka na IV piętrze, pokój 434.