• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO
Asystent Rodziny
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police


Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. Praca z rodzinami.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy. Praca w na terenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, tj. na terenie Gminy Police. Zmienne tempo pracy oraz warunki pracy wymagające znakomitej organizacji pracy, częste sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca w zespole, ciągły kontakt z rodzinami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2017r. przekroczył 6%.

Niezbędne [konieczne] wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

posiada:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub  praca socjalna lub 

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi  lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami  podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i  udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub   

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;   

obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw  publicznych;

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika  z tytułu egzekucyjnego;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 3. umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, oraz kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy jeżeli takie kandydat posiada,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 j.t.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 lipca 2017r. [włącznie]
(Uwaga: liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny”.

 Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze 2600,00zł brutto.
 3. Planowany okres zatrudnienia lipiec - grudzień 2017r.

Uwaga:

 1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 848