• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

DYREKTOR   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  POLICACH
PRZYJMUJE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATÓW
NA OPIEKUNÓW  PRAWNYCH I  KURATORÓW
DLA  OSÓB CAŁKOWICIE  BĄDŹ  CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:
    • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
    • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny.
    • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
    • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
    • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
    • posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • pełna zdolność do czynności prawnych,
    • korzystanie z pełni praw publicznych,
    • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
    • nie orzeczenie wobec kandydata: a/ pozbawienia praw  rodzicielskich,
b/ zwolnienia z opieki,                       
    • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
    • nieposzlakowana opinia,
    • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania           w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:
    • CV
    • Wypełnione i podpisane przez kandydata zgłoszenie wraz z  oświadczeniem – wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy                         z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.
Sąd rodzinny przyznaje, na żądanie opiekuna,  stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun  jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Zgłoszenia kandydatów  zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora przyjmuje  sekretariat  Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Policach,   ul. Siedlecka 2 a   tel. 91 42 43 840, w poniedziałki godzinach od 7:30 do 15:30, od wtorku do piątku               w godzinach od 7:00-15:00. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy                 o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora”.

Podstawa prawna:
    • art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 ze zm.),
    • art. 149 § 3, art. 162 § 1, art. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 682 ze zm.).

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Policach

mgr Marta Tokarski

Zgłoszenie kandydata

Informacja o przetwarzaniu danych (kandydaci na opiekunów prawnych i kuratorów)
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 859
 
Cele przetwarzania danych osobowych: rekrutacja oraz prowadzenie ewidencji kandydatów na opiekunów prawnych opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych częściowo.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
    1) zgody;
    2) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
    3) art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
    4) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2017 t.j.),
    5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1743).
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Do czasu obowiązywania udzielonej zgody, jednak nie dłużej niż do upływu okresu obowiązkowej archiwizacji.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji oraz wpisaniu do ewidencji kandydatów na opiekuna prawnego / kuratora.
 
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    1) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    2) podmiotom lub osobom, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.