• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Nabór na stanowisko - opiekun

  • 2019-07-01 15:11:42
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA STANOWISKO
Młodszy opiekun
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
1. Zapewnienie pomocy osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innej osoby, a są jej pozbawione w szczególności:
- zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniu osoby wymagającej opieki,
- przygotowywanie posiłków,
- zakupy,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zleconych przez lekarza lub pielęgniarkę;
- współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową oraz pracownikiem socjalnym;
- pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji chorego;
- współpraca z najbliższą rodziną chorego w ramach sprawowania opieki.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Pełny wymiar czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy.  Praca w na terenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przy ul. Siedleckiej 2a, tj. na terenie Gminy Police w domu chorego.

Oczekiwania od kandydata do pracy na stanowisku młodszy opiekun:
wykształcenie podstawowe/gimnazjalne lub średnie
komunikatywność
samodzielność
dobra organizacja pracy
dobry stan zdrowia
niekaralność
wysoka kultura osobista
Mile widziane:
dyplom w zawodzie : opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka
doświadczenie w opiece nad osoba starszą, niepełnosprawną, przewlekle chorą.
Oferujemy:
przeszkolenie w opiece nad osoba starszą, niepełnosprawną, przewlekle chorą dla osób niedoświadczonych

Proponowane wynagrodzenie: 2300zł brutto miesięcznie

Wymagane dokumenty:
1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, ze wskazaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach do celów rekrutacji.
UWAGA: : Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przykładowa treść zgody: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv oraz ewentualnie innych dokumentach przeze mnie składanych  na potrzeby rekrutacji do odwołania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000). Niniejszej zgody udzielam dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oferty należy składać do 31 sierpnia 2019r., decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat 4 piętro, pok. 403
ul. Siedlecka 2a, 72 – 010 Police

Uwaga:
1. Oferty, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone po upływie miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacji jeśli nie zostaną odebrane przez kandydata.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 42 43 857

Informacja o przetwarzaniu danych (kandydaci do pracy)

Na podstawie art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91 42 43 840
 
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 72 – 010 Police ul. Siedlecka 2a, e-mail: iod@opspolice.pl , tel. 91 42 43 854
 
Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
    1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
    2) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.;
    3) art. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
    4) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym z dnia 14 lipca 1983r.,
    5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015r.
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Jeden miesiąc od zakończenia procesu rekrutacji, zaś w przypadku zatrudnienia zgodnie z Kodeksem pracy.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia kandydata przez proces rekrutacji oraz brakiem możliwości zawarcia umowy.
 
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

    1) Organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy, prokuratura, policja;
    2) podmioty lub osoby, które uzyskały od Pani/Pana zgodę na pozyskanie danych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Nie.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Nie.