• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  • 2019-06-27 14:44:11
  • OPS Police

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, trwa  od 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Ustalając prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2019 r. do 30 września  2020 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2018r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sadowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart.27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , zawierające informacje odpowiednio o :
a) formie opłacanego podatku
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłacanego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;


utrata dochodu - oznacza utratę dochodu spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy oz dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. Poz. 2336 oraz z 2018r. Poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1778 oraz z 2018r. Poz. 106, 138, 357, 398 i 650)
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

-  zakończeniem urlopu wychowawczego,
-  uzyskaniem  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy oz dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

orzeczenie o niepełnosprawności;

zaświadczenia albo oświadczenia, w przypadku, gdy jest wymagane potwierdzenie następujących okoliczności:
- wielkość gospodarstwa rolnego,
- nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

przekazy lub przelewy pieniężne za 2018r. dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2018r. - w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018r.;
j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Wnioski składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej tj. dla mieszkańców Gminy Police - w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Siedleckiej 2A w Policach – III piętro pokój 307, w poniedziałek od 7.30 do 15.00 ,od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30.

Kiedy należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r.
- od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mrpis.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną ( osobiście w tutejszym Ośrodku lub listownie).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba u biegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy  okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31
października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia 31 grudnia tego roku.
Osoby posiadające konto osobiste do wniosku dołączają informację dotyczącą nazwy banku i numeru konta.